Konsultacje społeczne – w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza mieszkańców powiatu żuromińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag, wniosków, propozycji do projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025.
Uwagi, wnioski, propozycje do projektu Programu można zgłaszać w terminie do 7 kwietnia 2023 do godz. 15.00 za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej: pcprzuromin@wp.pl
  2. faksu: nr 23 657 35 15
  3. poczty, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie,
    ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin oraz osobiście w siedzibie PCPR,
    I piętro, pokój nr 27, tel. 23 657 35 15.

Załączniki:

Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2023 roku 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie obowiązującego w 2023 roku.

Konsultacje odbędą się w dniu 22 września 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Żurominie o godz. 15.30.

Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 8 września 2022 roku do dnia 22 września 2022 roku. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi